Všeobecné zásady a podmienky používania

Vitajte na Našej webovej stránke. Jej používaním súhlasíte s nižšie uvedenými zásadami a podmienkami, ktoré tvoria dohodu o zásadách a podmienkach používania internetovej stránky medzi Nami a Vami. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na [email protected]. Predtým ako začnete používať našu internetovú stránku, ste povinný prečítať si tieto zásady a podmienky. Prvým použitím internetovej stránky prehlasujete, že ste tieto zásady a podmienky pozorne prečítali, súhlasíte s nimi bez výhrad, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito pravidlami. Pokiaľ s týmito zásadami a pravidlami nesúhlasíte, nesmiete použiť našu internetovú stránku. Ak máte menej ako 18 rokov, čestne vyhlasujete, že súhlas s pravidlami a Vaším používaním internetovej stránky vyslovil Váš rodič alebo iný zákonný zástupca.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

Rešpektujeme duševné vlastníctvo a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak si myslíte, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým príspevkom v rámci obsahu internetovej stránky, kontaktuje nás prostredníctvom emailu na [email protected]. Keďže máme pri používaní internetovej stránky záujem byť v súlade s platným právom, súhlasíte, že nebudete ďalej šíriť a uverejňovať žiadny obsah z našej internetovej stránky bez nášho predchádzajúceho súhlasu, prípadne súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi, a budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva ostatných.

Upozornenie: Na ilustračnú mapu a logo sa vzťahujú dodatočné autorské práva a duševné vlastníctvo. Akákoľvek distribúcia, použitie alebo iné aktivity bez súhlasu autora sú trestné. Skontaktuje nás v prípade záujmu na [email protected].

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť a presnosť obsahu uvedeného na internetovej stránke, za jej obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Vašej alebo niekoho dôvery k tomuto obsahu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Vám alebo ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním internetovej stránky alebo službou. Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

GDPR

Podľa čl. 2 ods. 2 písm. c) GDPR  sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v priebehu výlučne osobnej alebo domácej činnosti, a teda bez spojenia s profesijnou alebo komerčnou činnosťou. Osobné alebo domáce činnosti zahŕňajú korešpondenciu, využívanie sociálnych sietí a online činnosti vykonávané v kontexte takýchto činností.

Samotná fotografia ako taká nie je osobitnou kategóriou osobných údajov. Na to, aby fotografia bola osobným údajom, musí spĺňať niekoľko podmienok. Podľa bodu 51 recitálu nariadenia GDPR osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé v súvislosti so základnými právami a slobodami, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby. Takéto osobné údaje by sa nemali spracúvať, pokiaľ spracúvanie nie je povolené v osobitných prípadoch stanovených v tomto nariadení, pričom sa zohľadní, že právo členských štátov môže stanoviť osobitné ustanovenia o ochrane údajov, ktorými prispôsobia uplatňovanie pravidiel tohto nariadenia na účely splnenia zákonnej povinnosti alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme, či pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Okrem osobitných požiadaviek na takéto spracúvanie by sa mali uplatňovať všeobecné zásady a iné pravidlá uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o podmienky pre zákonné spracúvanie. Výnimky zo všeobecného zákazu spracúvania týchto osobitných kategórií osobných údajov by sa mali výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas alebo v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie vykonávajú v rámci legitímnych činností určité združenia alebo nadácie, ktorých cieľom je umožniť výkon základných slobôd. Z uvedeného je zrejmé, že na rozdiel od prechádzajúceho platného zákona č. 122/2013 Z. z., podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 je fotografia považovaná za osobitnú kategóriu osobných údajov iba vo výnimočných prípadoch, resp. keď sa používajú technológie na rozpoznávanie tváre.

Fotografia sa stáva osobným údajom, ak je spojená s iným osobným údajom. GDPR považuje za osobný údaj informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor: meno, priezvisko, dátum narodenia; identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazu; lokalizačné údaje – adresa; genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby; údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby; údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; online identifikátor – fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory). Ak sa teda fotografia spojí napr. s menom, priezviskom alebo adresou, fotografia sa stáva osobným údajom.

GDPR nijako nezasahuje alebo nebráni zhotovovať fotografie z verejných akcií a zverejňovať ich na internete. Takéto jednanie je v prvom rade občianskoprávne a zhotoviteľ fotografie a aj jej následné šírenie musí byť v intenciách pravidiel, ktoré pre tieto činnosti ustanovuje Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý GDPR nemení. Ide hlavne o Ochranu osobnosti v § 11 – § 16 spomínaného zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Verejných činiteľov pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno fotografovať bez obmedzenia (teda bez ohľadu na to, na aké účely sa fotografia vyhotovuje a bez privolenia). Súdy uvádzajú, že za súčasť základného práva na súkromie a ani prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Výkon verejných vecí teda nepodlieha ochrane súkromia a na fotografovanie v takom prípade nie je nikdy potrebné privolenie (napr. pri prejave politika, pri zákroku policajta, pri výkone práce moderátora, pri športovom výkone športovca na pretekoch, na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pod.). Obrazové snímky akejkoľvek fyzickej osoby môžu byť vyhotovené alebo použité na reklamné účely len s privolením tejto osoby.

Fotografie na Našej internetovej stránke sú poskytnuté so súhlasom ich vlastníka alebo vykonávateľa. Tento súhlas umožňuje ďalšie spracovanie a nekomerčnú distribúciu v rámci našej stránky.

Zásady používania súborov cookies

V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Cookies sú veľmi užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok pod doménou www.smrdaky.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne skvalitňovať náš obsah a vylepšovať výkonnosť nášho webu. Cookies na našich stránkach nezískavajú a nepoužívajú žiadne osobné údaje.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort horšou výkonom webu (dlhšie načítavanie).

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na [email protected]

Ochrana osobných údajov

Pri návšteve a používaní internetovej stránky www.smrdaky.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať informácie (t. j. nemáte žiadnu povinnosť tak urobiť), medzi ktorými môžu byť aj osobné údaje identifikujúce užívateľa (t. j. Vás) ako konkrétnu osobu – dotknutú osobu, a to najmä elektronickou poštou (emailom), vyplnením a podaním kontaktného formuláru na stránke alebo používaním stránky.

Spôsob a účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, avšak iba rozsahu v nevyhnutne potrebnom na naplnenie účelu spracovania. Účelom spracovania osobných údajov je najmä získavanie spätnej väzby od návštevníkov, postrehov, sťažností, získavanie návrhov pre zlepšenie alebo obohatenie obsahu internetovej stránky.

Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na naplnenie účelu spracovania.

Bezpečnosť osobných údajov a doba uchovávania

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité prevádzkovateľom výhradne pri plnení povinností a/alebo záväzkov k užívateľom portálu, a to iba v rozsahu, ktorý vyplynie z podanej informácie, na dobu s ktorou ste súhlasili, prípadne na dobu potrebnú na uplatňovanie práv prevádzkovateľa vyplývajúcu z právnych predpisov.

Zverejňovanie údajov

Prevádzkovateľ žiadne dobrovoľne získané osobné údaje nezverejňuje a neposkytuje žiadnej tretej strane.

Prenos údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že dobrovoľne získané osobné údaje neprenáša do tretej krajiny (t. j. mimo EÚ) a ani do medzinárodnej organizácie.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Pred tým ako dobrovoľne podáte prevádzkovateľovi informácie, prehlasujete, že všetky Vami uvedené osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj dobrovoľný súhlas na ich spracúvanie.

Odkazy na servery tretích strán

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na našej internetovej stránke sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým našu stránku a prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za zásady ochrany súkromia tretích strán a ich zabezpečovanie, ktoré sa môže líšiť od prístupu prevádzkovateľa. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa tak toto prehlásenie nevzťahuje.

Kontakt na prevádzkovateľa

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu [email protected]

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V prípade, že o vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o vás spracúvame.

Právo na opravu osobných údajov – V prípade, že o vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz osobných údajov – Ak budú naplnené podmienky článku 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, môžete požadovať výmaz vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad, ak ste odvolali váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a zároveň neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne alebo sa pominul účel, na ktorý sme vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Ak budú naplnené podmienky článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame, ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov – Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, máte právo od nás obdržať vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov – Ak spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem byť opätovne kontaktovaný, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.